Khu mỹ trắng sang khách du lịch nhiều , giá cao tip nhiều, tiệm làm thoải mái vui vẻ, có chỗ o cho thợ o xa , income 1000-1500/week, Cần thợ chân tay nước và bột ,,