Cần thợ nam/nu~ làm ở tiểu bang Wisconsin biết làm chân tay nước and gel manicure and Sns. Có chỗ ở và WIFI .Xin liên lạc Nhu 714-260-2244