Tiệm ở vùng North Charleston, SC. Tiệm giá cao, đông khách mùa hè cũng như mùa đông, tip cao. Tiệm cần thợ Nam Nữ biết làm chân tay nước, bột, dipping, waxing.