Cần thợ nail xuyên bang Nam hoặc nữ biết làm bột giỏi bao lương $1000 đến $1200 trên ăn chia có chỗ ăn ở đoàng hoàng. Vui lòng liên lạc
Shop 302 934 6845
Cell. 302 332 5142.