Tiệm vùng Minnetonka, Hopkins, Plymouth.
Tiệm khu sang, nhiều walk-ins, giá cao, không ra coupon, tip cao.
Cần thợ kinh nghiệm, Minnesota license.
Liên lạc: Ben (626) 230 0910. Tiệm (952) 946 6679