Tiệm nail ở Blaine cần gấp thợ bột có bằng Minnesota..tiệm vui vẻ giá rất cao.k coupon..tip in cash..check 50% cash 50%..xin liên lạc Ngân 7635685536
Name: Ngan