Cần thợ Nails. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ làm lâu dài bao lương thợ mùa đông. Xin liên lạc Julie 302-841-5669

NT Nail
425 Rehoboth Ave
Rehoboth Beach, DE 19971
302-227-7677