Cần một thợ nữ gấp có phòng riêng tiệm làm đủ thứ làm nhân viên hoặc mướn station cũng được xin gọi dung 6058580967 6957912128 thank you