Tiệm trong khu shopping lớn cách Santa Ana 2 tiếng có chổ ăn ở nếu cần, lương cao tips hậu làm việc thoải mái , Chủ vui vẻ ăn chia công bằng. Cần Thợ Bột và Tay Chân Nước biết Wax càng tốt, có trách nhiệm và vui vẻ Chủ hết mình giúp đở !! bao lương hoặc ăn chia $900-$1400 tuần tuỳ khả năng