Cần thợ chân tay nước (Mani Pedi)
Full time and part time available
Bao Luong + tip cao.
Will train!
Gần philadelphia ~25 mins
Xin liên lạc (text /call): 215-605-2670

www.sageandgreynails.com