Tiệm g.t nails (publix supermarket) cần nhiều thợ nữ biết làm chân tay nước. Tiệm lương cao, khách rất hiền và tip hậu. Xin vui lòng liên lạc chú Hoà: 4042598619 (cell) hoặc 7709442525 (shop). Thank you!
G.t nails salon
1025 veterans memorial hwy se mableton Georgia 30126