Cần thợ biết bột / chân tay nước làm fulltime or parttime. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý. Mới ra trường ok.