Cần thợ Nails kinh nghiệm về bột hoặc chân tay nước, trainning cho những bạn muốn lên bột
Tiệm lớn sang trọng, giá rất cao: pedicure regular 35$,dip 45$….
Tip cao
Bao lương nếu cần