Cần thợ nail làm SNS, bột , tay chân nước hoặc thợ tay chân nước only .Khách Mỹ trắng 100% .Tip cao. Bao lương 1000-1200 .Phải có bằng Nc .Có phòng riêng . Tiem cach Atlanta 2h40 .Xin gọi : 843 276 6562 828 21