Tiêm Nails ơ South Lake Tahoe . Cân thơ Nails ga(p có băng Nevada. Lương tư 1200 hơn/ tuân. Xin liên lạc (530) 416 0351.