Can tho nails biết lam bot, dip,wax, TCN. Tiem o thanh phố sang trong Mỹ trắng o AZ. Se o nha chung voi chủ lúc ban đau,