Cần thợ nails kinh nghiệm chân tay nước , shellac. Tiệm ít thợ income trung bình từ $1100-$1300/tuần. Có chổ ở sạch sẽ riêng biệt và internet cho thợ ở xa.
Xin goi 626 759 2088