Tiem khu my Trang, gia cao, tip cao, tiem dong khach quanh nam, khong khi thoai mai, xin lien lac Ngoc 281 771 8087