Cần thợ tay chân nước, bột. Sns, wax. Tiệm khu trắng, tip cao cash nhiều. Chổ làm thoải Vui vẻ, Không bon chen. Gọi làm liền. Please call 623-332-3529