Tiệm đông khách bột cần thợ Nail gấp bao $1800-3000/ 2 tuần/ 6 ngày hoặc thợ nữ tay chân nước, bao lương trên chia 6/4, chổ làm rất thoải mái vui vẻ hoà đồng ít thợ, free chổ ở cho thợ ở xa đến, giá nail còn cao bảo đảm lương $4.000 đến $6000/ tháng, tiền Tip lấy tiền cash out liền Xin liên lac (361) 288-9967 thanks khách bột rât nhiều