CẦN THỢ NAILS GẤP! Tay chân nước có kinh nghiệm bao $700/tuần, +bột bao $800/tuần, hơn ăn chia, lương bảo đảm cao hơn bao, tip cao làm full time, thứ ba – chủ nhật, tiệm đóng cửa thứ hai, đi chung xe với chủ, tiệm vùng West Los Angeles (Pico),
l/l (310) 288-0958 work
(714) 943-7093 cell
(714) 222-7536 cell, gọi cell sau 8:30 tối hoặc text anytime. Cám ơn!