Có bằng COLORADO làm lâu dài ,chân tay nước ,hoặc biết tới dâu làm tới đó , biết làm hết càng tốt gọi hoặc nhắn tin . Tiệm 95% trắng khách sang