Cần thợ nails gắp tiệm nails trong khu shopping lớn Mỹ trắng 100% tips cao tiệm cách Charlotte 1tieng 45p luong ổn dinh tren $1000 tuần
Can thợ biết lam SNS va tay chan nước gel ko biết lam bột cung lo sao
Moi chi tiếc xin lien lạc 828-694-3544
Hoac 910-232-0059