Cần tìm thợ nails biết làm everything , khu mỹ trắng, khách sang, tip cao. Tiệm mới sạch đẹp không khí làm việc vui vẻ .