Cần thợ Nam/Nữ biết làm SNS và chân tay nước, or bột only . FT or PT. Tiệm lớn ở conyers trong khu shoping lớn , giá nails cao . Lương từ $4,000 đến $5,000/tháng hoặc muốn bao lương tuỳ khả năng, típ hậu. Chủ trẻ vui vẻ hoà đồng, làm việc như gia đình. Xin liên lạc: 6788952790 (C) 6788065777 (W)