Tiem vung My Trang 98%,Thanh Pho phat trien manh tren 9% kinh te, Madison, Alabama. Luong cao, tips cao. Uu tien cho tho nu biet lam tat ca , va co license bat cu tieu bang nao Cung Ok , cho lam thoa mai, vui Ve. Chu se giup tim kiem cho o cho tho xuyen bang. Xin lien lac : 901-568-6009, Neu co gi can hoi?, xin cu goi, dung ngan ngai. Cam on nhieu.