Tiem dang rat can nhieu tho nails làm tay Chan hoac làm du thu càng tot . Vo Chong cung ok . Có cho o San sàng cho tho o xa . Bao luong cao , khu Trang , tip gooo. Xin lien he Kim . Many thank