Tiệm em đang cần thợ nails gấp. Cần thợ nữ biết làm tay chân nước hoặc làm bột. Có license ở Vancouver, Washington. Khu mỹ trắng, busy street. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên hệ Tiffany (360)-550-8566 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.