Cần Thơ nails gấp có kinh nghiệm làm bột và dip bao lương $4000-$4500/tháng Trên ăn chia tiệm làm vui vẻ đa số mỹ trắng tips good . Xin liên lạc Anh Chánh 918-869-9692