Tiệm đông khách, giá Nails cao. Gọi Jimmy 601-810-7845.