Tiem can tho gap lam every thing hoac tho chan tay nuoc , Bao luong tuy theo kha nang, lam hon luong bao an chia 6/4. Tiem my trang nhieu , good tip. Xin lien lac de biet them chi tiet: (667) 667-1456.thank you!