Cần Thợ Nails Gấp. Tiệm khu good location, khu mỹ trắng. Tiệm có 8 ghế 8 bàn. Cần thợ Nails chân tay nước bao lương tuỳ theo khả năng. Xin liên thêm chi tiết.

Angel Nails
1067 4th Street NE
Byron, MN 55920
507-624-0585