Cần thợ nails biết làm hết, và 2 thợ tay chân nước khu mỹ trắng tip cao, tiệm làm 6 ngày một tuần.