Cần thợ biết Dip và Chân Tay Nước ,bột bao lương 1000 quanh năm , bao lương chân tay nước 700 and up , part-time bao lương theo ngày.Không trừ tiền supply
tiệm cách Denton 10 phút,Giá Cao + good tip , tiện cho thợ Lewisville , Denton . Flowermound….
Gọi 817-901-1088