Tiệm khu my trắng, típ cao, có chỗ ở riêng, làm không tranh dành. Cần 2 thơ, vợ chồng OK. Xin gọi or text Jimmy 5032692037. Xin vui lòng nhan voicemail nếu không bắt máy. Thank you