Tiện Love Nail Cần Thợ Tiện ở khu downtown Dallas cần gấp thợ có kinh nghiện biết làm pink & white Bột dipping và tay chân nước ăn chia làm fulltime một tuần làm sáu ngày chủ nhật nghỉ Xin lien lạc cell : (469)216-5643 phone tiện (214)812-9674 LOOKING FOR NAIL TECH !! Holidays are rollin in and very busy !!