Can tho nail co bang NC. bao $1.000 –$1,300 Tren 6/4.. Lam bot va tay chan nuoc, WAX cang tot. co phong rieng cho tho, FREE WIFI, lien lac Minh: 828-246-7149