Tiệm đông khách, Tiền tip cao, Tiem vui ve , Hòa đồng,