Tiệm Nail đang đóng khách ở vùng âm, vùng Mỹ trắng. Lương cao tiếp hậu nhiều. Tiệm đang cần thợ kinh nghiệm về làm bột và chân tay nước, nếu muốn biết thêm chi tiết xin gọi Anh Tri 928.846 0331or
928 854 9108