Cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước. Có kinh nghiệm.