Tiệm ở khu Mỹ Trắng trung tâm Orlando, đang cần nhiều thợ nails.