Tiem dang can tho nails nam/nu lam TCN, dipping hoac lam bot, tiem khu my trang, gia cao, bao luong va an chia. Cho lam vui ve, thoai mai, co cho o cho tho o xa. Lien lac: Thanh 317-549-5985