Cần thợ nails biết làm bột ,dip ,tay chân nước .Có bằng North Carolina.Tiệm cách Atlanta 3 tiếng .Khách mỹ trắng 100% .Tip rất cao .Lương từ 5-6k tuỳ theo tay nghề . Xin gọi : 843 276 6562 or 828 693 7390