Can tho bot hoac CTN only. Lon tuoi ,moi ra truong, vo Chong okay. Bao luong 1000& up. Tiem da 7 Nam nen khach Rat dong. Co Cho o Cho tho o xa. Lien lac 714-425-4866.