Cân thợ nails lam trong môi trường vui vẻ,khach mỹ trắng tip cao,sang,trong khu shopping,cân thợ thợ chân tay nước,dip,bột,vơ chồng càng tốt,co chỗ giữ baby cho ở xa! Tiêm lam việc vui vẻ hòa đồng,ko giành turn,công bằng! Cách chicago 1h lái xe! Moi chi tiết liên lạc 903-599-8659