Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách vùng Parlin , làm vui vẻ như gia đình. Lương trung bình $1000/tuần. Xin liên lạc 973-960-7788 Or 732-525-0070. Thank you