Can tho ctn biết lam Bột cang tốt co chổ cho thợ xa That Long l/l kim 407-342-2851