Cần thợ nails gấp!! Cần thợ tay chân nước, bột, sns, wax, không phân biệt nam nữ, giá cao, bao lương $800-$1200 , gọi làm ngay.
623-742-9894 or 602-821-5414