Cần thợ nails, có bằng PA, có kinh nghiệm Gel, DIP, bot, chân tay nước, và waxing. Tiệm cách Phila 1h 40m, có phong rieng rong rai, yen tinh, cho dau xe rieng. Bao lương $1000-$1200/tuần, trên ăn chia. Xin liên lạc (570) 730-4446 hoặc (267) 872-1412.