Tiệm nail Farmington, cần tìm thợ nails có bằng, làm chân tay nước, everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia. 1000 6 ngày/ tuần. Tiệm đóng cửa thứ 2. Tiệm mỹ trắng. Ngay downtown famington. Xin goi: (248)-909-0700.